bg_logo_ferryt-210

CRM

Ferryt CRM obejmuje wybrane funkcje pakietu CRM dla branży finansowej, obejmującego zadania bieżącej pracy z klientami (CRM-Operacyjny) oraz możliwości prowadzenia analityki procesów związanych ze sprzedażą i obsługą klientów.

Ferryt CRM umożliwia zarządzanie strukturą organizacyjną sieci sprzedaży.

KONTAKT

Ferryt_CRM

Ferryt CRM oferuje:

 • Możliwość zdefiniowania struktury organizacyjnej sprzedaży
 • Możliwość zdefiniowania struktury stanowisk dla komórek organizacyjnych występujących w sieci sprzedaży
 • Definiowanie ról w strukturze oraz w procesach sprzedaży
 • Możliwość definiowania rutynowych zadań i obowiązków dla poszczególnych ról i stanowisk
 • Umożliwienie dostępu do danych gromadzonych w systemie dla podmiotów zewnętrznych poprzez zdefiniowanie odpowiednich uprawnień

Zarządzanie bazą klientów

 • Klient 360°
 • Rejestracja oraz przechowywanie danych o klientach (dane podstawowe i kontaktowe, typy: klient indywidualny, pracodawca klienta, klient instytucjonalny, przedstawiciele reprezentujący klienta, …).
 • Segmentacja klientów
 • Ewidencja, historia i zakres kontaktów z klientem, podejmowane działania sprzedażowe oraz w okresie obsługi posprzedażowej
 • Dane o produktach klienta (produkty rzeczywiste, produkty potencjalne)
 • Portfel moich klientów
 • Grupowanie klientów w teczki
 • Statusy klientów (stali klienci, nowi klienci, kontakty kwalifikowane, kontakty niekwalifikowane, utraceni klienci)
 • Gromadzenie informacji o klientach potencjalnych
 • Ankiety dla klienta (wyniki pojedynczej ankiety klienta, wyniki zbiorcze)

Zarządznie procesem sprzedaży

 • System wyposażony jest w workflow
 • System wyposażony jest w predefiniowany proces sprzedaży
 • Możliwość zmiany procesów predefiniowanych
 • Możliwość stworzenia nowych procesów sprzedaży i obsługi klienta
 • Możliwość generowania leadów poprzez „zaciąganie” danych ze źródeł zewnętrznych
 • Produkty skojarzone, cross-selling

Zarządzanie bazą produktów

 • Definiowanie dowolnej kategorii produktów
 • Dodawanie pól specyficznych dla danej kategorii przez uprawnionego użytkownika
 • Wyszukiwarka produktów
 • Porównywarka produktów umożliwiająca zestawienie najważniejszych cech produktów
 • Wydruk karty informacyjnej produktu

Operacyjne zarządzanie zadaniami w procesie sprzedaży

 • Przydzielanie zadań automatyczne (np. w wyniku kampani i „zaciągnięcia” danych o leadach z zewnętrznej bazy danych), poprzez przełożonego lub w wyniku samodzielnego wygenerowania leadu
 • Rejestracja zadań, pilnowanie terminów, śledzenie etapów realizacji zadań na poszczególnych krokach procesu
 • Monitorowanie pracy sprzedawców i/lub grup sprzedawców spółki: zadania, terminy
 • Kalendarze indywidualne sprzedawców z możliwością podglądu przez przełożonego
 • Zarządzanie przypomnieniami i eskalacjami
 • Zastępstwa

Akcje marketingowe

 • Przeprowadzanie akcji marketingowych z określonym workflow wykonywanych działań (np. zlecanie akcji marketingowych z poziomu centrali -> przekazanie do wykonania do komórki -> przypisanie osoby odpowiedzialnej za akcję -> rodzielenie zadań na osoby wykonujące działania -> realizacja zadań jednostkowych)
 • Możliwość importu danych z zewnętrznych źródeł danych
 • Analiza grupy odbiorców kampanii – liczebności grupy, obszaru, z którego grupa się wywodzi itp.
 • Przetworzenie danych klientów według określonych algorytmów w celu wyselekcjonowania segmentów lub grup klientów celem zaoferowania dedykowanego produktu/usługi
 • Automatyczne rozdzielanie zadań w ramach akcji
 • Kontrola wykonania zadań zleconych w ramach akcji marketingowych
 • Statusy prowadzonych akcji marketingowych i aktywności sprzedażowych
 • Korespondencja seryjna do klientów objętych wybraną kampanią

System rozliczania prowizji

 • Modelowanie reguł rozliczania prowizji oraz innych zaawansowanych mechanizmów przeliczeń danych.
 • Uwzględnienie struktury organizacyjnej w kreowaniu reguł rozliczających
 • Kalkulacja prowizji:
  • w oparciu o dane z systemu CRM oraz o dane źródłowe z innych systemów operacyjnych
  • na podstawie zaprojektowanych reguł rozliczeniowych
  • w sposób automatyczny lub na żądanie
 • Udostępnianie wyników obliczeń dla systemów raportowania, księgowania oraz wydruków
 • Dostęp do aktualnego stanu prowizji dla poszczególnych sprzedawców

Sprawozdawczość operacyjna, analityczna i zarządcza

 • Raporty / Prognozy sprzedaży oparte są na bieżąco prowadzonych aktywnościach sprzedażowych
 • Możliwość definiowania indywidualnych raportów analitycznych
 • Możliwość monitorowania pracy sprzedawców
 • Raporty predefiniowanie w systemie:
  • Wskaźnik efektywności sprzedaży
  • Raport sprzedaży realizowanej
  • Raport stopnia wykorzystania możliwości sprzedażowych
  • Raport prognozujący wielkość sprzedaży
  • Raport produktów skojarzonych
  • Raport nasycenia produktami
  • Raport wykonania planu sprzedaży
  • Raport z prowadzonych spraw sprzedażowych i marketingowych

Informacje (Baza wiedzy)

 • Sekcja informacyjna (dostęp do informacji o firmie, o rynku, rozporządzenia wewnętrzne, itp.)
 • Odnośniki do Intranetu lub innych stron internetowych
 • załączniki do akcji marketingowych lub spraw (aktywności) sprzedażowych
 • FAQ

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow