bg_logo_ferryt

RZE

Ferryt RZE jest rozwiązaniem informatycznym do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych (komornicze, ZUS, US, Urzędy Miejskie, …). System jest dostosowywany do wymagań nowelizacji Ustawy Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie elektronizacji zajęć egzekucyjnych. Poprzez swoje procesowe podejście, system znacznie przyspiesza obsługę zajęć egzekucyjnych, uszczelnia wypływ środków, minimalizuje ilość błędów i umożliwia wywiązywanie się z ustawowych zobowiązań.

ferrytRZE
ferryt-rze-banner-gc2

Wybrane procesy obsługiwane przez system

 • Realizacja komunikacji elektronicznej dotyczącej zajęć egzekucyjnych między bankami a komornikami sądowymi, organami podatkowymi, administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi.
 • Rejestracja zajęcia egzekucyjnego
 • Aktualizacja zajęcia
 • Umorzenie
 • Zawieszenie/wznowienie egzekucji
 • Obsługa zbiegu
 • Przejęcie/przekazanie egzekucji
 • Egzekucja zajęcia
 • Obsługa dyspozycji klienta
 • Zwolnienie środków spod egzekucji
 • Udzielenie wyjaśnień do postępowania
 • Udzielenie odpowiedzi OE odnośnie informacji stanowiących tajemnicą bankową
 • Anulowanie zajęcia
 • Proces obsługi spłaty zewnętrznej

Cel działania systemu

 • Wydzielenie elementów procesów, które mogą być realizowane automatycznie i ich automatyczną obsługę
 • Wydzielenie kroków obsługi pod kątem zakresu kompetencyjnego pracowników obsługujących proces
 • Automatyzacja procesu generowania pism do organów egzekucyjnych
 • Wykorzystanie w wydziałach Banku odpowiedzialnych za obsługę zajęć egzekucyjnych jak i w sieci Banku
 • Umożliwienie komunikacji pomiędzy centralą a oddziałami Banku

Inne wybrane funkcjonalności

 • rejestracja lub aktualizacja pisma
 • weryfikacja pisma od organu egzekucyjnego
 • oczekiwanie na uzupełnienie danych przez organy egzekucyjne
 • weryfikacja dłużnika określenie rodzaju wpisu
 • obsługa kwoty wolnej przygotowanie egzekucji
 • automatyczne spłaty
 • weryfikacja statusu zakończenia realizacji zajęcia egzekucyjnego
 • zarządzanie zbiegiem egzekucji
 • dyspozycje klienta dotyczące spłaty
 • automatyczne generowanie pism do organów egzekucyjnych
 • edytor do edycji / tworzenia pism obsługiwany przez bank
 • archiwizacja zajęć przetworzonych
 • komunikacja pomiędzy pracownikami w Banku (wymieniane komentarze, notatki, …)

Dokumenty elektroniczne, OCR

System wyposażony jest w moduł skanowania dokumentów łącznie z mechanizmami OCR pozwalającymi na automatyczny odczyt danych pochodzących ze skanów dokumentów. Znacznie przyspiesza to czas rejestracji i procesowania pism pochodzących z organów egzekucyjnych. Zeskanowane dokumenty są dołączane do procesowanych spraw oraz są przechowywane w elektronicznym repozytorium dokumentów. Pracownik obsługujący zajęcie nie musi wtedy korzystać z dokumentu papierowego lecz z jego obrazu w postaci elektronicznej. Praca z dokumentem po jego digitalizacji zmniejsza znacznie papierowy obrót dokumentów.

Komunikacja z KIR-Ognivo

Moduł integracyjny, obsługujący zapytania o dłużników za pośrednictwem aplikacji KIR Ognivo, jest w pełni zautomatyzowany. Samodzielnie, z ustaloną częstotliwością, pobiera określoną liczbę zapytań z systemu KIR Ognivo. Elementy te są parametryzowane (np. co 1 godzinę 20 zapytań komorniczych i ZUS). Poprzez jedno zapytanie należy w tym przypadku rozumieć zapytanie wystawione przez jednego komornika lub jeden oddział ZUS lub inny organ egzekucyjny do jednego oddziału banku o praktycznie nieokreśloną liczbę klientów. System automatycznie weryfikuje czy dłużnik z zapytania z KIR Ognivo jest klientem banku i udziela odpowiedzi do KIR Ognivo. Obsługa nie wymaga żadnych czynności manualnych i jest w pełni automatyczna. Po dokonaniu przetworzenia danych tworzone są raporty operacyjne i analityczne prezentujące zapytania z KIR Ognivo oraz udzielane przez system odpowiedzi.

Korzyści

 • Spełnienie wymagań Ustawodawcy w zakresie elektronizacji zajęć egzekucyjnych.
 • Automatyzacja czynności rutynowych
 • Skrócenie czasu rozpatrywania spraw
 • Mniejsza ilość błędów w obsłudze
 • Obniżenie kosztu obsługi
 • Obniżenie ryzyka wypływu środków
 • Kompletny ślad audytowy
 • Szybkość i niski koszt wprowadzanych zmian
 • Niskie koszty eksploatacji i infrastruktury
 • Przejrzystość w raportach

Możliwości nabycia

 • Model tradycyjny: zakup licencji oraz wdrożenie systemu
 • Model usługowy („system as service”): wdrożenie oraz stała miesięczna opłata; infrastruktura zarządzana przez dostawcę

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow