bg_logo_ferryt

Zabezpieczenia kredytowe

Ferryt Zabezpieczenia jest systemem pozwalającym na ewidencję oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, obsługę wycen, monitoring zabezpieczeń oraz wspiera procesy wyliczające. Rozwiązanie wyposażone jest w mechanizmy automatyzujące oraz moduł raportowy. System jest otwarty na komunikację z innymi systemami informatycznymi w celu wymiany informacji poprzez dedykowane interfejsy.

fzab
ferryt-zabezpieczenia-banner-www

Ewidencja i zarządzanie zabezpieczeniem

 • Spełnienie wymagań rekomendacji J (obsługa zabezpieczeń hipotecznych)
 • Zarządzanie cyklem życia zabezpieczenia (deklarowane, potwierdzone, zweryfikowane, przejęte, zarejestrowane/ustanowione, wygasłe, do zwolnienia, zwolnione, w trakcie realizacji, zrealizowane)
 • Przechowywanie detalicznej informacji o zabezpieczeniu, jego cechach i elementach z nim powiązanych (np. wyceny, obciążenia, transakcje, inspekcje, odzyski)
 • Funkcjonalności operacyjne:
  • Dodawania zabezpieczeń,
  • Przegląd zabezpieczeń i ich danych,
  • Modyfikacji danych zabezpieczeń,
  • Usuwanie / dezaktywacja zabezpieczeń,
  • Obsługa zabezpieczeń tymczasowych

Co zapewnia Ferryt Zabezpieczenia?

 • rozdzielenie przedmiotu zabezpieczenia od zabezpieczenia, co umożliwia powiązanie jednego przedmiotu zabezpieczenia do wielu umów kredytowych
 • weryfikacja poprawności wprowadzanych danych (reguły walidacyjne, predefiniowane słowniki)
 • pełen ślad audytowy

Obsługa różnych typów zabezpieczeń

 • Hipoteka
 • Kaucja
 • Weksel
 • Blokada bonów skarbowych
 • Blokada rachunku inwestycyjnego
 • Blokada środków na rachunku bankowym
 • Gwarancje
 • Poręczenia
 • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • Przelew praw z umowy ubezpieczenia
 • Przelew wierzytelności (cesja) z umowy z ubezpieczycielem, z akredytywy, z rachunku bankowego
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • Ubezpieczenie kredytu (polisy grupowe)
 • Zastawy (rejestrowy, ustawowy, zwykły)
 • Inne zabezpieczenia niestandardowe

Wyceny

 • Ewidencja wycen (obsługa pełnej historii różnych typów wycen)
 • Obsługa operatów przygotowanych przez rzeczoznawców
 • Komunikacja z AMRON

Monitoring zabezpieczeń

 • Reguły monitoringu konfigurowane na podstawie cech/atrybutów
 • Automatyczne wykonywanie akcji monitoringu
 • Prezentacja danych z monitoringu
 • Udostępnienie informacji z monitoringu do zewnętrznych systemów (sygnały monitoringu)

Inne istotne funkcjonalności

 • Wyszukiwanie zabezpieczeń na podstawie kryteriów charakterystycznych dla danego typu
 • Możliwość komunikacji z systemem wnioskowym
 • Wyliczanie LTV i obsługa aktualnych wartości LTV
 • Przeszacowywanie wartości zabezpieczeń na podstawie różnych atrybutów
 • Przeszacowania portfelowe

Raporty

 • Zapewnienie w standardzie podstawowych raportów operacyjnych w postaci list i zestawień
 • Możliwość konfiguracji analitycznych raportów bezpośrednio w systemie
 • Możliwość udostępnienia danych „na zewnątrz” w celu wykorzystania przez inne systemy raportujące

Użytkownicy i uprawnienia

 • Dostęp do funkcjonalności systemu, dostęp do danych i zakres widocznych pól zależne od przypisanych użytkownikowi ról
 • Pełna konfigurowalność ról dla użytkowników oraz ról dla systemów zewnętrznych

Rekomendacja

Wiosną 2014 roku, podczas VII edycji konkursu „Finansowy Hit Roku” Ferryt Zabezpieczenia uzyskał rekomendację Gazety Bankowej. Więcej o nagrodzie i samym konkursie w naszym dziale „Aktualności

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow