bg_logo_inforum-210

Controlling Produkcji

Controlling produkcji – Z punktu widzenia controllingu finansowego, istnieją dwa typy przedsiębiorstw produkcyjnych: Firmy produkujące na zlecenie swoich spółek matek, które wymagają od nich skupienia się tylko na procesie wytwórczym oraz pozostałe firmy, dla których koszt wytworzenia produktu to tylko jeden z typów kosztów niezbędnych do dostarczenia produktów na rynek. Obie grupy firm potrzebują efektywnych i prostych w użyciu narzędzi ułatwiających planowanie, rozliczanie i optymalizację kosztów produkcji.

banner-inforum

Controlling produkcji w InForum BI Studio

System InForum jest wielozadaniowym narzędziem informatycznym eliminującym konieczność wykonywania tych zadań w zakresie controllingu produkcji, które dotychczas wykonywano np. przy użyciu popularnych aplikacji biurowych.

Oczywiście nikt nie kwestionuje zalet tych narzędzi, jednak w tym miejscu postaramy się wymienić kilka przyczyn, które decydują o przewadze InForum. Jest to bowiem rozwiązanie które:

 • umożliwia łatwe i elastyczne budowanie modelu produkcji,
 • pozwala na definiowanie celów i przygotowanie planów wspierających osiągnięcie celów,
 • określa na bieżąco poziom wykonania planów,
 • posiada wbudowane moduły specjalizowane do prowadzenia wyliczeń w oparciu o popularne metody kalkulacji kosztów,
 • wylicza wskaźniki niezbędne do sformułowania oceny najważniejszych parametrów procesu produkcji,
 • wspiera kadrę menedżerką we wskazaniu najsłabszych ogniw procesu, tzw. „wąskich gardeł”, które decydują o poziomie kosztów wytworzenia i rentowności całego procesu produkcyjnego.

Możliwości InForum BI Studio

Przykładowe obszary zastosowań InForum w controllingu produkcji:

 • kalkulacje kosztów zdefiniowane w oparciu o marszruty,
 • planowanie produkcji w miernikach ilościowych i wartościowych,
 • możliwość wykorzystania wielostopniowej definicji ceny,
 • analiza wpływu zmiany wielkości produkcji i ceny na wynik
 • wykorzystanie wyłącznie wybranych kosztów i przychodów do kalkulacji wyniku, symulacja zmian wyniku przy zmianie parametrów wpływających na wynik,
 • wykorzystanie wielopoziomowego rachunku marż pokrycia,
 • specjalizowane narzędzie do kalkulacji kosztów z wykorzystaniem metodologii Activity Based Costing,
 • możliwość uwzględnienia świadczeń wzajemnych w modelu rozliczeń i kalkulacji kosztów w modelu zawierającym takie świadczenia,
 • planowanie produkcji w oparciu o przygotowane plany sprzedaży,
 • elastyczne narzędzie do przygotowania planów w oparciu o wbudowane metody, alokacji planów zbiorczych na pozycje szczegółowe, z wykorzystaniem współzależności i proporcji zaewidencjonowanych w innych obszarach lub okresach,
 • zawsze aktualna kalkulacja zdefiniowanych wskaźników dotyczących produkcji (np. wartość sprzedaży, wartość kosztów),
 • odniesienie wyników rzeczywistych do planów na każdym obszarze modelu przygotowanego na potrzeby planowania,
 • prezentacja poziomu niewykorzystania mocy produkcyjnych w odniesieniu do wydziałów, gniazd i linii produkcyjnych a w szczególności do określonej maszyny, urządzenia produkcyjnego czy pracownika,
 • badanie powtarzalności uzyskiwanych wyników,
 • prezentacja odchyleń od założonych parametrów,
 • analiza przyczyn powstawania odchyleń,
 • wsparcie przy wskazaniu czynników najbardziej wpływających na powstawanie odchyleń.

Korzyści

Najważniejsze korzyści z wykorzystania InForum BI Studio w controllingu produkcji:

 • elastyczność systemu – możliwość odzwierciedlenia skomplikowanych modeli kalkulacji kosztów,
 • kalkulacja kosztów zgodnie z przyjętym modelem, obsługa wyjątków i specyficznych rozliczeń wybranych typów produkcji,
 • szybkie dostarczanie wyników, sprawozdania przygotowane nazajutrz po zakończeniu okresu rozliczeniowego i dostarczeniu podstawowych parametrów kalkulacji,
 • automatyczne zasilanie systemu raportującego danymi z wykonanych przeliczeń, możliwość posiadania ciągle aktualnej biblioteki raportów w obszarze controllingu produkcji,
 • możliwość sporządzania planów krótkookresowych w oparciu o przygotowane plany długookresowe i bieżące zamówienia zarejestrowane w systemie transakcyjnym,
 • prowadzenie kalkulacji opłacalności produkcji za minione okresy,
 • prezentacja rentownych i nierentownych produktów,
 • informowanie o podstawowych parametrach procesu produkcyjnego liczbie zleceń dla określonego indeksu produktowego, obciążeniu zasobów, poziomie wykorzystania mocy produkcyjnych,
 • kalkulacja pełnego kosztu dla zasobów, prezentacja kosztów pośrednich zasobu – ujęcie kosztów procesów wspierających umożliwienie pełnej gotowości zasobu do realizacji działań.