bg_logo_inforum-210

Controlling Sprzedaży

Controlling sprzedaży jest to funkcjonalnie wydzielona dziedzina controllingu, której zadaniem jest wspieranie podejmowania decyzji mających doprowadzić do osiągnięcia maksymalnego zysku przez przedsiębiorstwo poprzez analizowanie wszystkich możliwych aspektów sprzedaży. Jednak ze względu na ilość, złożoność, rozproszenie i wymagania jakościowe odnośnie przetwarzanych przez controllerów informacji, może być efektywnie realizowane jedynie przy pomocy odpowiedniego systemu IT.

banner-inforum

Controlling sprzedaży w InForum BI Studio

InForum oferuje szeroki zakres funkcjonalności wspierających operacyjnie realizowanie controllingu sprzedaży. Pozwala on na efektywne, automatyczne i powtarzalne zbieranie danych z różnych systemów istniejących w przedsiębiorstwie oraz ze źródeł zewnętrznych. Dane te są uzgadniane, konsolidowane i przechowywane w jednolitej formie w centralnym repozytorium danych. Tam otrzymują zrozumiałe i intuicyjne nazwy oraz opisy, tworząc proste i czytelne informacje.

Informacje te mogą być uzupełnione o plany lub prognozy, a także złożone wskaźniki wyliczane automatycznie za pomocą zdefiniowanych formuł zastosowanych dla danych bazowych. Odpowiednie narzędzia przekształcają te dane w wiedzę prezentowaną w postaci raportów, wielowymiarowych kostek danych oraz kokpitów menedżerskich. Wiedza ta trafia za pośrednictwem sieci lokalnych lub Internetu do odpowiednich osób. W InForum każdy z powyższych kroków może odbywać się automatycznie, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Możliwości InForum BI Studio

Najważniejsze funkcje InForum BI Studio dla controllingu sprzedaży:

 • planowanie i prognozowanie sprzedaży,
 • kontrola odchyleń,
 • powiązanie z systemem motywacyjnym,
 • wielowymiarowa analiza danych sprzedażowych,
 • analiza wskaźnikowa,
 • powiązanie z celami strategicznymi ujętymi w Strategicznej Karcie Wyników (BSC),
 • odwzorowanie modelu controllingowego przedsiębiorstwa,
 • kontrola dostępu do danych.

Korzyści

Najważniejsze korzyści z wykorzystania InForum BI Studio w controllingu sprzedaży to:

 • wypracowany zestaw wskaźników, które w mierzalny sposób opisują cele przedsiębiorstwa i poziom ich realizacji, dzięki czemu zwiększa się poziom kontroli procesu sprzedaży, co umożliwia szybszą reakcję, zarówno na pojawiające się ryzyka, jak i szanse,
 • analiza efektywności sprzedaży pod względem np. produktów, klientów, regionów czy kanałów dystrybucji, ułatwiająca podejmowanie trafnych decyzji strategicznych w danym zakresie,
 • wygodne i efektywne tworzenie budżetów i planów sprzedaży oraz kontrola ich wykonania,
 • wiarygodna i właściwa informacja dostępna dla wszystkich uczestników procesu sprzedaży,
 • przejrzysty system motywacyjny,
 • ujednolicony system raportowania.