bg_logo_inforum-210

Controlling Personalny

Controlling personalny – Jednym z elementów pracy menedżera jest generowania dla zarządu raportów, analiz oraz pomiarów wykonania określonych budżetów w stosunku do planów. Ten typ zadań dotyczy również specjalistów ds. HR. Jedną z koncepcji, która pozwala spełnić te oczekiwania jest Controlling personalny, który kompleksowo wspiera kadry w kwestiach planowania i podwyższenia efektywności i wydajności personelu oraz zaopatruje dział personalny w pewniejszą i lepszą informację.

banner-inforum

Controlling personalny w InForum BI Studio

Bezustanny przyrost danych, wzrost znaczenia polityki personalnej w przedsiębiorstwach oraz częste rozbieżności między bieżącymi danymi o sytuacji personalnej w firmie, a potrzebami informacyjnymi kierownictwa sprawiają, że odpowiednie metody zarządzania i zaopatrzenie kadr w wydajne narzędzia klasy BI są dzisiaj koniecznością.

Oferujemy doradztwo w zakresie implementacji Controllingu Personalnego oraz zaawansowany i rozbudowany system IT, wspierający controlling personalny w przedsiębiorstwie. Obok zastosowań w innych obszarach zarządzania, InForum dostarcza informacji niezbędnych do planowania zasobów personalnych, optymalizacji ich wykorzystania czy poprawy efektywności personelu.

InForum wspiera również koordynację działań oraz zapewnia elastyczność w zarządzaniu personelem. Dzięki narzędziom informatycznym zbudowanym na bazie InForum BI Studio możliwa jest bieżąca i systematyczna obserwacja czynników personalnych, w szczególności ryzyk i zagrożeń, a w związku z tym podwyższona zdolność i szybkość w podejmowaniu decyzji i reakcji.

Możliwości InForum BI Studio

Przykładowe obszary zastosowań InForum w controllingu personalnym:

  • kształtowanie systemu planowania, porównanie „wykonanie – plan” i sterowanie kapitałem ludzkim (planowanie zapotrzebowania na pracowników, finansowe i niefinansowe systemy motywacyjne, koszty kapitału ludzkiego, systemy pracy, systemy audytu pracowników),
  • kształtowanie systemu informacyjnego kosztów kapitału ludzkiego (rachunkowość stanu zatrudnienia, koszty osobowe, rachunek wydajności pracy, normy czasu pracy: planowane i realizowane, dane dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje i kształcenie, ankietowanie),
  • kształtowanie systemu sprawozdawczości w obszarze kapitału ludzkiego (stan zatrudnienia, przyjęcia i zwolnienia pracowników, wspieranie procesu rekrutacji poprzez określenie korzystnych rodzajów rekrutacji i przygotowanie narzędzi do obiektywnej rekrutacji, wspieranie procesu redukcji zatrudnienia poprzez ustalenie najkorzystniejszych form oraz nadzór realizacji, struktura kosztów osobowych, tendencje rozwojowe kosztów osobowych, wykształcenie i dokształcanie, sporządzanie ścieżek kariery, niewykorzystany czas pracy i jego ekonomiczne następstwa, analiza ryzyka kadrowego, fluktuacja pracowników i jej koszty, zadowolenie pracowników z pracy),
  • kształtowanie i obsługa procesu planowania kapitału ludzkiego (inicjowanie rund planistycznych, koordynacja planowania w obszarze kapitału ludzkiego, analiza gospodarności działań w obszarze kapitału ludzkiego, analiza sprawności i efektywności działań działu osobowego, wsparcie przy planowaniu polityki personalnej, współdziałanie przy konstruowaniu systemów oceny i wartościowania personelu, zapewnienie informacji o kosztach osobowych, sporządzanie sprawozdań w obszarze kapitału ludzkiego, analizy zasobów personalnych w ujęciu strukturalnym i macierzowym itd.).

Korzyści

Controlling personalny poprzez bieżącą i systematyczną obserwację może podwyższyć zdolność reakcji i elastyczność, oraz wskazać odpowiednio wcześnie szanse i zagrożenia. Natomiast system InForum BI Studio w zarządzaniu personelem pozwala m.in. na:

  • pełną automatyzację rozliczania prowizji i premii zapewniając integrację z innymi systemami informatycznymi funkcjonującymi w organizacji.
  • zapewnia stały dostęp o do kompleksowej informacji o pracownikach, ich efektywności, stopniu realizacji celów organizacji poprzez rozbudowany system raportowania oparty o technologię business intelligence (BI).
  • pozwala zarządzać kompetencjami/talentami.