bg_logo_inforum-210

Kokpity menedżerskie

Kokpity menedżerskie – Implementacja kluczowych wskaźników efektywności działania (KPI) wspiera procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach: pozwala mierzyć, analizować i oceniać wyniki pracy poszczególnych jednostek biznesowych, działów oraz pracowników. Opracowanie zestawu kluczowych wskaźników pozwala szybko reagować na niekorzystne tendencje w otoczeniu oraz wewnątrz organizacji. Jednak wcześniej potrzebne jest coś jeszcze: Zestaw czytelnych i jednoznacznych w interpretacji form prezentacji i wizualizacji danych. Takich jak w InForum BI Studio.


banner-inforum

Kokpity menedżerskie w InForum BI Studio

Opracowanie w InForum BI Studio zestawu kluczowych wskaźników (ang.: Key Performance Indicators – KPI) umożliwia szybką reakcję na niekorzystne tendencje w otoczeniu oraz wewnątrz organizacji.

Dobrze zdefiniowany system mierników pozwala organizacji osiągać cele operacyjne, które są skorelowane z długookresowymi zamierzeniami organizacji. Powstaje w ten sposób narzędzie klasy Business Intelligence służące do monitorowania poziomów wskaźników opisujących stan przedsiębiorstwa i interpretacji cech jakościowych. Poszczególne oceny jakościowe wynikają z porównania skali (postulowanych zakresów wartości opowiadających poziomom oceny jakościowej) z faktycznie uzyskiwaną wielkością miernika. Te ostatnie mogą pochodzić z dowolnych źródeł (systemy transakcyjne, aplikacje dziedzinowe, zewnętrzne raporty i bazy danych, itp. ):

 • InForum dysponuje wysokowydajnymi mechanizmami pobierania, przechowywania i przetwarzania danych, bazujących na obecnie istniejących technologiach (OLAP, In-Memory).

Cechy InForum BI Studio

Najważniejsze cechy rozwiązania InForum dla analizy kluczowych wskaźników efektywności działania:

 • porównywanie wartości wskaźników w czasie oraz analiza trendów i odchyleń,
 • wprowadzenie wartości docelowej (target value) oraz wartości benchmarkingowej (benchmark value),
 • graficzna prezentacja wyników,
 • skalowalność rozwiązania oraz elastyczność dokonywania zmian zgodnych z etapami rozwoju przedsiębiorstwa,
 • dostarczanie osobom odpowiedzialnym wyselekcjonowanych informacji w celu sprawnego podejmowania decyzji.

Korzyści

Dzięki wdrożeniu systemu analiz opartych na wykorzystaniu metodyki kluczowych wskaźników efektywności, przedsiębiorstwo może uzyskać wiele korzyści:

 • monitorowanie wyników przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach oraz szybka reakcja na niekorzystne tendencje, co przyczynia się do wzrostu efektywności działania,
 • mierzenie i wizualizacja stopnia realizacji osiągniętych celów cząstkowych,
 • analiza krótko- i długookresowych trendów wyznaczanych przez wskaźniki efektywności działania,
 • wizualna prezentacja kluczowych wskaźników, pozwalająca dostrzegać zdarzenia, stany lub trendy, które wymagają szczególnej uwagi lub realizacji działań przez wyspecjalizowane zasoby.
 • stały dostęp do aktualnego zestawu wskaźników i parametrów opisujących sytuację przedsiębiorstwa w różnych okresach i przekrojach (np. struktury regionalnej, rynków docelowych, asortymentu produktów),
 • zwiększenie efektywności działania systemu kontroli i oceny działalności przedsiębiorstwa,
 • szybką reakcję mierników na niekorzystne zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie,
 • natychmiastowy i bezpieczny dostęp do aktualnych informacji o kondycji ekonomicznej organizacji.