bg_logo_inforum-210

Sprawozdawczosć finansowa

Sprawozdawczosć finansowa – Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości, firmy są zobowiązane do składania informacji o wynikach swojej działalności do odpowiednich organów nadzorujących i kontrolujących jego działanie. W szczególności przedsiębiorstwa prowadzące tzw. pełną rachunkowość składają sprawozdania F01, F03 oraz okresowo zobowiązane są przedstawić bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
Bez użycia specjalistycznego i jednocześnie prostego w użyci oprogramowania jest to żmudny proces.

banner-inforum

Sprawozdawczość finansowa w InForum BI Studio

Narzędzia InForum pozwalają na zaprojektowanie raportów i sprawozdań funkcjonujących w przedsiębiorstwie, oraz dostarczanie ich okresowo w postaci elektronicznej, np. w formie arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych sformatowanych do wydruku lub interaktywnych stron internetowych.

W sprawozdaniach InForum dane z dowolnych uporządkowanych zasobów elektronicznych firmy stają się rzetelną informacją, która służy do podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem.

Aby dostarczyć informacji dopasowanej najlepiej do potrzeb konkretnych menedżerów, sprawozdania mogą posiadać zakres i formę dostosowaną do specyfiki jego obszaru zarządzania.

Cechy InForum BI Studio

W zakresie sprawozdawczości finansowej, InForum BI Studio umożliwia:

  • Pełną integrację z dowolnymi systemami finansowo-księgowymi, ERP i bazami danych.
  • Generowanie sprawozdań finansowych zgodnych z krajowymi oraz międzynarodowym standardami rachunkowości,
  • Tworzenie sprawozdań na potrzeby regulatorów rynku kapitałowego
  • Sporządzanie sprawozdań i raportów na potrzeby funkcjonowania międzynarodowych koncernów i grup kapitałowych

Korzyści

Sprawozdania finansowe generowane w InForum BI Studio to:

  • Koncentracja na podejmowaniu decyzji – zmiana jakościowa w obszarze działania komórek finansowych. Wysiłki w dążeniu do przygotowania bieżących (aktualnych), pewnych (wiarygodnych) oraz bezbłędnych (zgodnych z systemem transakcyjnym) raportów i sprawozdań mogą zostać skierowane w kierunku wnioskowania i podejmowania decyzji na podstawie przygotowanych zestawień,
  • Regularne dostarczanie informacji i skrócenie czasu oczekiwania – zgodne z zapotrzebowaniem dostarczanie wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa do zatwierdzenia i wykorzystania przez menadżerów odpowiedzialnych za ich przygotowanie. Znaczne skrócenie czasu oczekiwania na sprawozdania przygotowywane na żądanie,
  • Porównywalność wyników – zapewnienie pełnej porównywalności wyników prezentowanych na sprawozdaniach zawierających jednakowy okres oraz zakres merytoryczny,
  • Bardziej efektywne wykorzystanie pracowników – możliwość zaangażowania zasobów ludzkich aktualnie związanych z przygotowaniem sprawozdań w inny, mniej rutynowe procesy w przedsiębiorstwie.
  • Niezależność użytkowników biznesowych od wsparcia działu IT. Biznes może samodzielnie tworzyć potrzebne mu sprawozdania i raporty w dowolnym momencie i wg dowolnie wybranych miar i wymiarów.