bg_logo_inforum-210

BSC Strategiczna Karta Wyników

Strategiczna Karta Wyników (Balanced ScoreCard) jest narzędziem do przekształcenia wizji i strategii organizacji w zestaw indywidualnych celów i wskaźników, zrozumiałych dla pracowników na wszystkich szczeblach organizacji oraz do monitorowania stanu realizacji strategii. InForum, jako jeden z niewielu systemów na rynku posiada predefiniowane narzędzia wspomagające wdrożenie i stosowanie BSC w firmie. Dzięki temu implementacja systemu oraz samej koncepcji BSC trwa krócej, a zwrot z inwestycji pojawia się wcześniej.

banner-inforum

Strategiczna Karta Wyników w InForum BI Studio

W praktyce, efektywne kontrolowanie realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa za pomocą BSC jest niemożliwe bez wykorzystania dedykowanego rozwiązania informatycznego. Śledzenie i analizowanie zmian wartości dziesiątek miar dla dziesiątek kart wyników, zapewnienie spójności danych i dokumentów, nadzorowanie gromadzenia i wprowadzania danych przez pracowników oraz prawidłowe dystrybuowanie informacji wymagają zbyt dużych nakładów czasu i wysiłku organizacyjnego, by wykonywać je ręcznie.

InForum w pełni wspiera stosowanie metodyki BSC i zapewnia niezbędną automatyzację pracy. InForum BI ułatwia budowanie i wprowadzanie w życie strategii przedsiębiorstwa w oparciu o analizę karty wyników. Dzięki zarządzaniu zbieraniem danych, automatycznemu przetwarzaniu i śledzeniu zmian oraz powiadomieniom o przekroczeniu krytycznych wartości wskaźników, przedsiębiorstwo zyskuje efektywne narzędzie do bieżącego kontrolowania realizacji swoich celów strategicznych. Zastosowanie w InForum hurtowni danych zapewnia spójność i bezpieczeństwo gromadzonych informacji i umożliwia porównywanie danych z dowolnych okresów.

Cechy InForum BI Studio

Najważniejsze cechy rozwiązania InForum dla strategicznej karty wyników:

  • kaskadowanie kart wyników – InForum BI pozwala sprawnie zarządzać strukturą kart wyników dla wszystkich jednostek organizacyjnych,
  • zarządzanie inicjatywami – InForum BI umożliwia definiowanie i kontrolowanie projektów, których realizacja przyczynia się do wypełniania celów strategicznych przedsiębiorstwa,
  • łatwe budowanie i modyfikacja – InForum BI zapewnia mechanizmy do łatwego i szybkiego budowania i modyfikowania perspektyw, kart wyników, celów i miar,
  • zarządzanie zbieraniem danych – InForum BI automatycznie przypomina pracownikom o obowiązku aktualizacji wartości miar,
  • prezentacja wartości najważniejszych wskaźników BSC w przystępny sposób, za pomocą tzw. kokpitów menedżerskich.

Korzyści

Wykorzystanie InForum BI Studio w zarządzaniu przy użyciu BSC to .in.:

  • opisanie strategii przedsiębiorstwa zrozumiałym językiem mierników realizacji,
  • wskazanie odpowiedzialności za realizację strategii na wszystkich poziomach organizacji,
  • uświadomienie pracownikom wpływu realizowanych przez nich zadań na realizację celów strategicznych,
  • wprowadzenie mechanizmu kompleksowego zarządzania efektywnością działania organizacji,
  • zbudowanie nowoczesnego systemu oceny i motywowania pracowników powiązanego z postępami w osiąganiu celów.