bg_logo_inforum-210

Zarządzanie rentownością

Zarządzanie rentownością klientów i produktów z zastosowaniem analiz wielowymiarowych prowadzi do maksymalizacji zysku całej organizacji. Jednak sama świadomość zalet różnych metod zarządzania rentowności czy wybór najbardziej optymalnego modelu nie wystarczą. Potrzebny jest jeszcze wydajny i prosty w obsłudze system . Taki jak np. InForum BI Studio.

InForum informuje o rzeczywistych kosztach wytworzenia produktów lub usług, uwzględniają pośrednie i bezpośrednie koszty obsługi klientów oraz sugerują możliwe drogi do osiągnięcia podwyższonej rentowności.

banner-inforum

Zarządzanie rentownością w InForum BI Studio

InForum umożliwia odpowiednie i proste alokowanie kosztów. Raz utworzona reguła pozwala na stałe, wielokrotne przyporządkowanie kosztów wybranego rodzaju do wybranego miejsca w organizacji lub do typu kosztu. Dzięki temu zarządzanie rentownością nie wymaga prowadzenia stałych analiz – standardowe raporty i analizy ad hoc tworzone są na podstawie danych importowanych automatycznie z wielu systemów źródłowych.

Jedną z podstawowych korzyści zastosowania InForum jest możliwość tworzenia analiz wielowymiarowych – np. monitorowania rentowności produktów w wybranych odstępach czasu wśród wybranych lub wszystkich klientów. Dostępność i aktualizacje raportów sprawiają, że menedżer może na bieżąco obserwować wpływ swoich decyzji na koszty i zyski z transakcji.

Rozwiązania InForum pozwalają na świadome zarządzanie rentownością. Obejmują m.in. tak szerokie zagadnienia jak:

 • zarządzanie relacjami z klientami (CRM),
 • pozycjonowanie i promowanie produktów,
 • polityka cenowa,
 • zarządzanie należnościami.

Narzędzia analityczne InForum oferują dostęp do informacji z dokładnością do każdej transakcji. Wykorzystanie technologii w połączeniu z wiedzą ekspercką konsultantów InForum prowadzi do niesamowitego skoku jakościowego w zarządzaniu rentownością.

Dokładne dane analityczne można również wykorzystać do przewidywania przyszłości. InForum z łatwością korzysta z danych historycznych do planowania i budżetowania, w ten sposób pozwala przewidzieć prawdopodobne szanse i zagrożenia. Szczegółowa informacja analityczna przyspiesza, uwiarygadnia i uszczegóławia budżetowanie oraz pozwala uzyskiwać mniejsze odchylenia.

Cechy InForum BI Studio

Zarządzanie rentownością w InForum BI Studio to:

 • wieloprzekrojowa analiza danych z możliwością drążenia do szczegółów (analizy drill down),
 • porównywanie wartości wskaźników w czasie oraz analiza trendów i odchyleń,
 • graficzna prezentacja wyników,
 • dostarczanie osobom odpowiedzialnym wyselekcjonowanych informacji w celu sprawnego podejmowania decyzji,
 • dostęp do raportów przez przeglądarkę internetową i aplikację InForum,
 • dostęp do narzędzi wspomagających stosowanie Rachunku Kosztów Działań.

Korzyści

Wykorzystując InForum do zarządzania rentownością firmy można osiągać takie korzyści jak:

 • dostęp do szybkiej, automatycznej informacji o rentowności poszczególnych kanałów sprzedaży, klientów, grup produktowych, produktów, działów przedsiębiorstwa,
 • stworzyć system – jedno źródło danych, a raporty będą przygotowywane według jednolitej metodyki

Nowy poziom planowania w oparciu o uporządkowane dane: łatwiejsze identyfikowanie szans i zagrożeń nie na podstawie intuicji czy doświadczenia, ale wyrażanych liczbami faktów.