Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Systemy BI pomagają w premiowaniu i motywowaniu pracowników

DomData AG i firma konsultingowa CREO Consulting Sp. z o.o. wprowadzają na rynek rozwiązanie informatyczne wspomagające kompleksowe zarządzanie procesem motywacyjnym. Rozwiązanie nosi nazwę: e-Motiv.

e-Motiv integruje: zarządzanie przez cele, ocenę pracowników jakościową i efektywnościową oraz rozwojową, zarządzanie systemem premiowania, planowanie szkoleń pracowników.

e-Motiv eliminuje: niepraktyczne oceny okresowe, konieczność prowadzenia procesów identyfikacji potrzeb szkoleniowych, brak powiązania ocen pracowników z premiowaniem, konieczność prowadzenia jakichkolwiek działań w ramach procesu motywowania w formie papierowej.

e-Motiv ułatwia: komunikację między przełożonym i podwładnym, planowanie procesu ocen jakościowych i efektywnościowych, zarządzanie szkoleniami, selekcję pracowników, analizę postępów indywidualnych pracowników, ocenę jakości kierowania,

Aplikacja e-Motiv to nowe na rynku narzędzie HR, powalające na usprawnienie systemu ocen jakościowych i efektywnościowych pracowników i powiązanie ich z systemem premiowania. Oprócz funkcjonalności pozwalających na prowadzenie ocen miękkich jak i twardych, e-Motiv pozwala również na dokonywanie samooceny, jak również może być stosowany w organizacjach projektowych lub macierzowych, gdzie funkcjonuje więcej niż jeden oceniający danego pracownika. Ponadto, rozwiązanie wspomaga ciągłą identyfikację potrzeb szkoleniowych oraz proces planowania szkoleń w organizacji.

e-Motiv  wyposażono także w szereg rozwiązań umożliwiających wymianę danych z modułami kadrowo-płacowymi systemów ERP oraz rozwiązania analityczne spotykane w narzędziach klasy Business Intelligence.  W ramach raportów generowanych on-line, Manager ma dostęp do analiz dynamiki wysokości ocen poszczególnych pracowników (wg średniej i ocen pojedynczych kryteriów), rankingów pracowników wg liczby uzyskanych punktów, itp. Wpisane w system schematy raportowania mogą w sposób elastyczny odzwierciedlać indywidualnej potrzeby Przedsiębiorstwa w sposób, różnicujący dostęp do danych w zależności od posiadanych uprawnień.  Jednocześnie, w systemie zbierane są na bieżąco informacje niezbędne do planowania i realizacji pozafinansowych narzędzi motywacyjnych.

„e-Motiv to kolejny produkt opracowany przez partnera DomDaty AG na bazie naszej platformy InForum BI Studio. Wcześniej, na tej samej bazie powstały już dedykowane rozwiązania analityczne, wspomagające zarządzanie rentownością w oparciu o koncepcję Rachunku Kosztów Działań ABC/M (skrót od ang. terminu: Activity Based Costing/Management) oraz narzędzia dla placówek medycznych. Dzięki temu podejściu mamy możliwość oferowania nie tylko własnych propozycji w zakresie systemów IT ale też kompetencji biznesowych naszych partnerów handlowych.” – mówi Grzegorz Joachimiak, Dyrektor Handlowy w DomData AG Sp. z o.o.

Koncepcja systemu dostosowana jest do praktyki biznesowej związanej z motywowaniem w oparciu o zarządzanie przez cele i w pełni dostosowana do aktualnych standardów w tym zakresie. Obsługa aplikacji jest bardzo intuicyjna i odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dzięki czemu można ograniczyć koszty zakupu licencji dla poszczególnych użytkowników.

Dodatkową wartością systemu e-Motiv jest możliwość jego zakupu wraz z kompleksowymi usługami doradczymi w zakresie weryfikacji, dostosowania i budowy zintegrowanych systemów premiowania i motywowania pracowników. Ze względu na swoją elastyczność, system ten jest przeznaczony zarówno dla przedsiębiorstw jak i dla jednostek samorządu publicznego oraz innych organizacji, w których motywacja jest istotnym elementem zarządzania i które chcą maksymalizować efektywność wykorzystania budżetów premiowych.

 

Rozwiązanie e-Motiv służy do:

–  opracowania systemu motywowania obejmującego: 

 • określenie procesu motywowania (funkcje, terminy, częstotliwość realizacji),
 • jakościowe kryteria oceny pracowników,
 • efektywnościowe kryteria oceny pracowników,
 • algorytm naliczania premii w oparciu o całościową ocenę pracowników,
 • algorytm podziału budżetu premiowego;

–  automatyzacji procesu motywowania poprzez wykorzystanie work flow;

 • wyznaczanie zadań do realizacji,
 • przypominanie o zadaniach do wykonania,
 • informowania zwierzchników o zadaniach niewykonanych,
 • automatyczne przekazywanie zadań do realizacji, po wykonaniu określonych operacji.

–  integracji celów pracowników i celów organizacji poprzez kaskadowanie celów strategicznych na wszystkie poziomy zarządzania;

–  automatyzacji akwizycji danych niezbędnych dla ocen pracowników poprzez integrację z systemami ERP, wykorzystując wbudowane narzędzie klasy BI.

Dzięki zastosowaniu e-Motiv możemy:

 • ustandaryzować proces motywowania w całej organizacji,
 • skutecznie wspomagać rozmowy oceniające szefa z pracownikami,
 • zobiektywizować sposób i zasady przyznawania premii (w ujęciu finansowym i pozafinansowym),
 • zobiektywizować ocenę jakościową pracowników,
 • skutecznie wykorzystać ocenę efektywnościową pracowników w procesie premiowania, w oparciu o wskaźniki finansowe, ekonomiczne, procesowe, techniczne;
 • zautomatyzować proces motywowania, zapewniając terminowość i odpowiednią jakość jego realizacji,
 • skutecznie realizować proces planowania szkoleń i na bieżąco definiować potrzeby szkoleniowe,
 • kontrolować prawidłowość funkcjonowaniu systemu motywacyjnego,
 • wykorzystywać do awansów oraz selekcji pracowników.24
Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish