Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych dla przedsiębiorstw w Polsce i Europie Zachodniej. Jesteśmy autorem systemów optymalizujących realizację procesów biznesowych, obieg dokumentów, narzędzi analitycznych oraz rozwiązań do zarządzania organizacją.

Inżynier wsparcia technicznego

Zakres obowiązków:

 • analiza techniczna incydentów zgłaszanych przez klientów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • replikacja występowania incydentów na środowiskach testowych / developerskich,
 • weryfikacja poprawności konfiguracji systemu, warstwy prezentacji i logiki procesów biznesowych,
 • kontakt z klientem w celu ustalenia technicznych szczegółów wystąpienia incydentu,
 • przygotowanie materiału analitycznego dla programistów,
 • udział w projektach realizowanych w sektorze finansowym.

Wymagania:

 • dociekliwość i umiejętność analitycznego myślenia,
 • podstawowa znajomość SQL,
 • techniczna wiedza z zakresu budowy i składników aplikacji wielowarstwowych (SOA, webService, bazy danych SQL),
 • umiejętność dokumentowania zagadnień technicznych,
 • wykształcenie techniczne lub pochodne (co najmniej średnie),
 • minimum podstawowa znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • dyspozycyjność również w godzinach popołudniowych,
 • know-how w zakresie testów regresyjnych i tworzenia przypadków testowych.

Oferujemy:

 • możliwość uczestniczenia w projektach wdrażanych w największych Bankach w Polsce i za granicą
 • możliwość szybkiego rozwoju zawodowego i zdefiniowania indywidualnej ścieżki kariery,
 • udział w międzynarodowych przedsięwzięciach dla kontrahentów zagranicznych,
 • szkolenia prowadzone wewnętrznie i zewnętrznie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanych kwalifikacji i zaangażowania,
 • pracę w zespołach z doświadczeniem biznesowym i projektowym,
 • interesujące wyzwania i zdobycie doświadczenia,
 • dostępność kart sportowych Multisport, imprezy integracyjne oraz eventy budujące dobre relacje w zespołach projektowych.

Dodatkowo pyszna kawa, owoce i przyjazna atmosfera 😉

Zapraszamy do składania aplikacji również absolwentów lub studentów  kierunków informatycznych lub pokrewnych

Prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez nas prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez DomData AG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Aleje Solidarności 46, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji. „

 

Administratorem Twoich danych jest DomData AG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Aleje Solidarności 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266405, NIP: 781-17-91-536, REGON 300376799, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł (dalej „my”).

Dane kontaktowe
Możesz się z nami skontaktować poprzez adres email: kadry@domdata.com lub pisemnie na adres naszej siedziby (podany wyżej).

Cele przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
• przeprowadzić bieżący proces rekrutacji, w tym ocenić Twoje kwalifikacje oraz zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas;
• przygotować dokumentację niezbędną do zawarcia z Tobą umowy o pracę – jeżeli zostaniesz wybrany do pracy u nas;
• archiwizować Twoje dane w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Z tego też względu prosimy abyś umieścił w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez DomData AG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Aleje Solidarności 46, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
• Przepis prawa (art. 22(1) § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)
• Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) .
• Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby dowiedzieć się więcej o Twoich umiejętnościach i doświadczeniu podczas rozmowy – jest to na m potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• Nasz uzasadniony interes – Ochrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w tym dostawcom usług rekrutacyjnych, usług utrzymania systemów informatycznych, usług przechowywania danych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Źródło pochodzenia danych osobowych
Zbieramy Twoje dane osobowe:
• bezpośrednio od Ciebie podczas procesu rekrutacji; lub
• od agencji rekrutacyjnych i pośrednictwa pracy, jeżeli rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem takich podmiotów. W takim przypadku agencja rekrutacyjna lub pośrednictwa pracy przekazuje nam Twoje dane za Twoją zgodą. Od agencji otrzymujemy Twoje następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności i uprawnienia, a także inne dane, które przekazałeś agencji rekrutacyjnej lub agencji pośrednictwa pracy.

Okres przetwarzania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu:
• przez 1 miesiąc licząc od końca miesiąca w którym rekrutacja została zakończona;
• bezterminowo do dnia cofnięcia przez Ciebie zgody, – jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie Twoich danych do celów przyszłych rekrutacji.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłane e-maila na adres kadry@domdata.com

Prawo wyrażenia sprzeciwu
W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Podanie danych w celu zawarcia umowy o prace jest obowiązkowe i wynika to z przepisów Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy o pracę.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish