bg_logo_inforum-210

Rachunek kosztów działań

Rachunek kosztów działań – Zróżnicowanie produktów i klientów, krótkie serie, skomplikowanie procesów biznesowych, wzrost znaczenia kosztów przed- i poprodukcyjnych oraz stosowanie nowych metod zarządzania powodują, że tradycyjny rachunek kosztów już nie wystarcza. Przy jego użyciu wyliczenie kosztów i efektywności procesów jest niemożliwe, a dane o rentowności kanałów dystrybucji, klientów, rynków lub produktów są niedostępne, bądź błędne. Dlatego właśnie powstały takie koncepcje zarządzania jak Rachunek Kosztów Działań i… system InForum.

banner-inforum

Rachunek Kosztów działań w InForum BI Studio

Rachunek kosztów działań (ABC – Activity Based Costing) jest alternatywnym – do klasycznego – sposobem kalkulacji kosztów. Jego istotą jest gromadzenie kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, a nie funkcji pełnionych przez jego jednostki organizacyjne.

Kalkulacja kosztów w metodzie ABC opiera się na działaniach, czyli celowej i zorganizowanej pracy, których wykonywanie jest podstawową przyczyną powstawania kosztów w przedsiębiorstwie. Działania kosztują, gdyż do ich wykonywania zużywane są zasoby (pracownicy, maszyny, budynki, materiały itp.), na które składają się różne elementy kosztowe (tzw. zasoby proste). Rozliczenie kosztów dokonywane jest za pośrednictwem nośników kosztów zasobów i działań, czyli stopnia zaangażowania w wykonanie działań i dostarczenie produktów i usług. Aby osiągać korzyści, jakie daje Rachunek Kosztów Działań, potrzebny jest doświadczony partner, który pomoże Państwu opracować optymalny dla Waszej firmy model rachunku kosztów oraz wydajny system informatyczny, który zawiera szereg wbudowanych już narzędzi oraz predefiniowanych scenariuszy procesów typowych dla tej metody zarządzania. DomData jest w stanie dostarczyć oba te elementy: usługi doradcze i oprogramowanie.

InForum BI Studio to system, który pozwala w bardzo prosty sposób zarządzać danymi źródłowymi potrzebnymi do kalkulacji kosztów w ABC i precyzyjnie określać rzeczywistą rentowność produkcji czy sprzedaży. Rozbudowane narzędzia analityczne pozwalają zejść do poziomu pojedynczej transakcji, która ma wpływ na wynik poszczególnych wskaźników, dzięki czemu można znaleźć rzeczywisty obraz badanego zjawiska i na tej podstawie podjąć właściwą decyzję co do dalszego kierunku działania.

Możliwości InForum BI Studio

Wykorzystanie w zarządzaniu firmą Rachunku ABC oraz InForum BI Studio będzie źródłem wielu korzyści. Pełna lista zależy oczywiście od specyfiki firmy i jej sytuacji rynkowej. Tutaj wymienimy tylko kilka przykładów tego jak może się zmienić sytuacja po wdrożeniu.

Co zmienia rachunek ABC w połączeniu z InForum BI Studio?:

 • pomaga we wskazaniu najbardziej i najmniej rentownych produktów, klientów, kanałów dystrybucji, rynków itp.,
 • Mierzy niewykorzystany potencjał działań i zasobów przedsiębiorstwa i określa koszt nadwyżkowych zasobów,
 • pozwala dokładnie skalkulować planowane koszty i świadomie określić cenę nowych produktów wprowadzanych na rynek,
 • pozwala dokonać kalkulacji kosztów obsługi nowych klientów, kanałów dystrybucji i rynków.

Informacje dostarczana przez InForum pozwalają również świadomie zarządzać posiadanymi zasobami i wykonywanymi działaniami poprzez:

 • mierzenie i śledzenie kosztów procesów i działań podejmowanych w przedsiębiorstwie,
 • mierzenie efektywności procesów i zasobów,
 • zarządzanie działaniami nie wnoszącymi wartości w celu optymalizacji kosztów.

Korzyści

 • Wykorzystując metodę Rachunku Kosztów Działań ABC i system InForum będziecie mogli Państwo dokładniej oceniać efektywność swoich procesów i lepiej zarządzać rentownością.
 • InForum i Rachunek kosztów działań, poprzez powiązanie przyczynowo-skutkowe działań i obiektów docelowych, dostarczą Wam informacje o efektywności realizowanych procesów.
 • Ponadto, uzyskacie Państwo świadomość rentowności swoich produktów, klientów i rynków. Poprzez precyzyjne określenie kosztów zasobów i działań, obiektów finalnych – a w konsekwencji – rentowności dostarcza informacji do zarządzania działaniami (ABM – Activity Based Management). ABC pozwala także dokładnie mierzyć koszty niewykorzystanego potencjału działań i zasobów.
 • Tym samym InForum i rachunek ABC umożliwią Wam świadome usprawnianie działań (by wykonywać jak najlepiej) i zarządzanie rentownością (by dokonywać jak najlepszych wyborów) w celu maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa.