Controlling

Moduł Controlling dostarcza zarządom firm i menadżerom wyższego szczebla informacji, które pozwalają na weryfikację stopnia wykonania określonych celów w stosunku do planów. W zależności od potrzeb organizacji, rozwiązanie można wykorzystywać do controllingu różnych obszarów biznesowych.

Controlling pozwala na efektywne, automatyczne i powtarzalne zbieranie danych z różnych systemów istniejących w przedsiębiorstwie, a także ze źródeł zewnętrznych. Dane te są uzgadniane, konsolidowane i przechowywane w jednolitej formie w centralnym repozytorium danych. Informacje są prezentowane użytkownikom w formie przejrzystych raportów i analiz.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Controlling personalny
Controlling personalny

Controlling personalny kompleksowo wspiera działy kadrowe w planowaniu działań oraz w podwyższaniu efektywności i wydajności pracy personelu. Dostarcza pewne i zweryfikowane informacje. Dzięki modułowi dział kadr ma dostęp do danych niezbędnych do planowania zasobów personalnych, optymalizacji ich wykorzystania i poprawy efektywności.

Controlling sprzedaży
Controlling sprzedaży

Controlling sprzedaży służy do wyliczania i prezentacji wskaźników kluczowych dla analizy obszaru sprzedaży. Moduł umożliwia analizę efektywności działań zarówno kanałów dystrybucji jak i poszczególnych sprzedawców. Rozwiązanie dostarcza też informacje dotyczące systemu premiowego.

Controlling produkcji
Controlling produkcji

Controlling produkcji umożliwia łatwe i elastyczne budowanie modelu produkcji. Moduł wylicza wskaźniki niezbędne do sformułowania oceny najważniejszych parametrów procesu produkcji. Dodatkowo wspiera w identyfikacji najsilniejszych i najsłabszych ogniw procesu produkcyjnego.

Controlling marketingu
Controlling marketingu

Dzięki zastosowaniu rozwiązania w obszarze marketingu możliwy jest szczegółowy, systematyczny i obiektywny przegląd celów, strategii i efektów działalności firmy. Analizie poddawany jest zarówno obszar otoczenia rynkowego jak i marketingowych działań operacyjnych. System zapewnia również bieżący wgląd w przepływ informacji marketingowej.

Wybrane funkcje modułu

 • dostęp do informacji o pracownikach, ich efektywności, stopniu realizacji celów organizacji
 • analiza przyczyn powstawania odchyleń
 • kontrola odchyleń od założonych parametrów
 • wielowymiarowa analiza danych sprzedażowych
 • analiza wskaźnikowa
 • tworzenie budżetów i planów sprzedaży oraz kontrola ich wykonania
 • planowanie i prognozowanie sprzedaży
 • bieżące określanie poziomu wykonania planów
 • identyfikacja rentownych i nierentownych produktów
 • zasilanie systemu raportującego danymi z wykonanych przeliczeń
 • badanie powtarzalności uzyskiwanych wyników
 • aktualna kalkulacja zdefiniowanych wskaźników
 • obserwowanie efektów podjętych decyzji strategicznych
 • pozyskanie informacji o rezultatach prowadzonych działań, w relacji do poniesionych kosztów
 • usprawnienie procesu przepływu informacji
 • przetwarzanie i agregowanie kompleksowych i rozproszonych danych
 • integracja z innymi systemami informatycznymi organizacji

Skontaktuj się z Nami!