Ferryt Partner/Pośrednik

Ferryt Partner/Pośrednik to narzędzie służące do zarządzania współpracą z partnerami i pośrednikami. Moduł umożliwia zamodelowanie kompletnej struktury sieci pośredników oraz jej dalszy rozwój. Pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych jest proste dzięki zautomatyzowanemu procesowi on-boardingu, który jest dostępny w różnych kanałach.

Pośrednik ma zapewniony dostęp do procesów obsługi przez dedykowany dla niego portal. Procesy sprzedażowe i posprzedażowe realizowane przez partnerów i pośredników są ściśle zintegrowane z procesami banku. Rozwiązanie łatwo integruje się z innymi systemami zewnętrznymi i jest dostępne z poziomu urządzeń mobilnych.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Zarządzanie siecią partnerską
Zarządzanie siecią partnerską

Moduł wspiera bank w zarządzaniu siecią partnerów i pośredników poprzez elastyczne zarządzanie jej strukturą i zapewnienie kontroli nad nią. Rozwiązanie umożliwia modyfikacje sieci pośredników, produktów i ofert oraz zarządzanie użytkownikami. Realizuje proces on-boarding nowego pośrednika za pomocą wniosku internetowego składanego przez kontrahenta lub opiekuna sieci sprzedaży. System zapewnia automatyczną weryfikację podmiotów w zewnętrznych źródłach danych.

Portal Pośrednika/Partnera
Portal Pośrednika/Partnera

Dedykowany portal daje dostęp partnerom i pośrednikom do procesów wspierających ich działania. Portal umożliwia uruchomienie wniosków sprzedażowych, sprawdzenie listy złożonych wniosków, obliczenie zdolności kredytowej klienta czy złożenie reklamacji. Zapewnia dostęp do informacji o aktualnie dostępnych produktach, bazy wiedzy, raportów prowizyjnych i rozliczeń. Logowanie do portalu odbywa się z wykorzystaniem modułu autentykacji i autoryzacji użytkowników łącznie z SSO.

Konfiguracja produktów i ofert
Konfiguracja produktów i ofert

Rozwiązanie pozwala na definiowanie nowych produktów i ofert oraz na modyfikowanie ich parametrów w czasie. Bank ma możliwość przypisania zdefiniowanych produktów i ofert do wybranych partnerów/pośredników lub placówek partnera.

Procesy sprzedażowe
Procesy sprzedażowe

Moduł umożliwia obsługę wniosków sprzedażowych składanych przez uprawnionych pośredników/partnerów. Wspierany jest zarówno proces składania wniosku przez pośrednika jak i etap po jego złożeniu. Możliwa jest edycja wybranych danych, załączanie skanów dokumentów, zmiana statusu wniosku. Proces kończy pobranie, wydrukowanie i podpisanie umowy finalnej dla klienta, po której następuje zamknięcie wniosku.

Rozliczanie prowizji
Rozliczanie prowizji

Moduł kompleksowo obsługuje rozliczenia prowizji z tytułu sprzedaży produktów bankowych przez pośredników. Zapewnia uruchamianie zarówno rozliczeń rzeczywistych, jak i symulacyjnych. Dzięki rozwiązaniu można konfigurować i aktualizować parametry mające wpływ na wyliczenia prowizji, a także dystrybuować rozliczenia do pośredników i prezentować dane w widżecie użytkownika.

Baza wiedzy
Baza wiedzy

Rozwiązania zapewnia wsparcie partnerów i pośredników zapewniając dostęp do informacji i know-how niezbędnych w działalności operacyjnej.

Firmy partnerskie mają dostęp m.in. do:

 • bazy materiałów szkoleniowych
 • modułu komunikacji dwustronnej
 • powiadomień
 • procesu service desk

Analizy i raportowanie
Analizy i raportowanie

Moduł dostarcza narzędzia zapewniające kontrole nad pracą partnerów i pośredników. Zautomatyzowane raporty sprzedażowe dotyczące kontrahentów i poszczególnych pracowników umożliwiają weryfikację stopnia realizacji umowy. Udostępnione dane prezentują efektywność kosztową zarówno poszczególnych partnerów, jak i pojedynczych kontraktów. Bank na bieżąco może monitorować jakość i efektywność sprzedaży.

Obsługa reklamacji
Obsługa reklamacji

Proces do rejestracji i obsługi reklamacji umożliwi partnerom zgłoszenie nieprawidłowości, które mogą dotyczyć m.in. wyliczenia prowizji, przypisania niewłaściwej stawki wynagrodzenia lub wartości sprzedaży. W zgłoszeniu reklamacyjnym uwzględniane są np. informacje o wnioskach, które nie zostały ujęte w rozliczeniu, spodziewanych wartościach prowizji, odniesienia do zapisów umowy.

Wybrane funkcje modułu

 • dodanie partnera do sieci sprzedaży
 • modyfikowanie struktury pośredników
 • definiowanie ról i uprawnień użytkowników
 • konfiguracja oferty indywidualnej dla partnera
 • złożenie wniosku sprzedażowego
 • wyliczenie zdolności kredytowej klienta
 • wyliczenie prowizji dla danego partnera lub sieci sprzedaży za dany okres
 • złożenie reklamacji przez pośrednika
 • generowanie raportów sprzedażowych i prowizyjnych
 • dystrybucja informacji sprzedażowych i organizacyjnych
 • obsługa z urządzeń mobilnych
 • generowanie wydruków dokumentów
 • wymiana danych z innymi systemami z wykorzystaniem API
 • historyzacja wykonanych czynności

Skontaktuj się z Nami!