Silnik decyzyjny jest podstawowym narzędziem wspierającym zarządzanie ryzykiem kredytowym i operacyjnym w instytucji finansowej oraz skracającym czas podejmowania różnego rodzaju decyzji. Silnik wspomaga procesy związane z analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta, jego wiarygodności, oceną ryzyka kredytowego, wykrywaniem oszustw i nadużyć oraz automatyzację podejmowania decyzji. Dzięki temu ogranicza potencjalne straty i zwiększa efektywność działania organizacji.

  • Jak takie funkcje realizuje nowoczesny silnik decyzyjny? 
  • W jakich innych obszarach znajduje zastosowanie?
  • Czy użycie silnika się opłaca?
  • Jakie są koszty Ferryt Decision Engine w porównaniu do innych
    narzędzi tej klasy?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

WYMAGANIA STAWIANE NOWOCZESNYM SILNIKOM DECYZYJNYM

Zaawansowane silniki decyzyjne nie tylko muszą zapewnić możliwość budowy modeli decyzyjnych, ale również funkcje tworzenia procesów. Funkcja ta zapewnia organizację i standaryzację całego procesu logiki decyzyjnej.

Oprócz tego oczekuje się łatwości integracji silnika z różnymi źródłami danych oraz odpowiedniej wydajności i skalowalności. Wysoka wydajność silnika decyzyjnego powinna być jego cechą natywną, a nie tylko uzyskiwaną poprzez zapewnienie wydajnego środowiska IT.  

Kolejną ważną cechą jest zastosowanie techniki ‘low-code’, czyli wizualnego podejścia do tworzenia przepływu decyzyjnego w silniku. Polega to na implementacji procesów logicznych za pomocą diagramów. Dzięki temu rozwiązania mogą budować i modyfikować użytkownicy biznesowi nieposiadający umiejętności programistycznych.

Przepływ decyzyjny w Ferryt Decision Engine
Przepływ decyzyjny w Ferryt Decision Engine

Do wykonywania bardziej zaawansowanych obliczeń i budowy złożonych algorytmów, powinien być dostępny intuicyjny język formuł, podobny w swej prostocie do tych stosowanych w powszechnie znanym narzędziu Excel.

Spełnienie przedstawionych powyżej wymagań składa się na najważniejszą cechę nowoczesnego silnika decyzyjnego – jego wszechstronność. Silnik musi dawać możliwości zastosowania w różnych obszarach i pełnienia wielu funkcji.

Takie cechy posiada Ferryt Decision Engine, firmy DomData. Rozwiązanie to od wielu lat z powodzeniem używają m.in. największe polskie banki. Przyjrzyjmy się możliwościom jakie daje ten silnik decyzyjny.

PRZYJAZNE I ERGONOMICZNE ŚRODOWISKO WSPIERAJĄCE DECYZJE

W Ferryt Decision Engine można implementować dowolne modele scoringowe, ratingowe, behawioralne czy modele pozwalające na wykrywanie oszustw
i nadużyć. Silnik pozwala na budowę odpowiedniego workflow, który nie tylko wylicza reguły biznesowe, ale i automatyzuje podejmowanie decyzji. W wielu wdrożonych systemach decyzje kredytowe mogą być podejmowane całkowicie automatycznie.

Przyjazne i ergonomiczne dla użytkownika środowisko silnika, zapewnia wsparcie pełnego cyklu budowy rozwiązań. Użytkownik może weryfikować działanie modeli na każdym etapie ich życia. Dzięki wbudowanej funkcji debbuger, możliwa jest łatwa analiza przepływów i kodu stworzonych modeli.

Silnik umożliwia testowanie a priori. Polega to na uruchomieniu przed wdrożeniem produkcyjnym dowolnej liczby testowych przypadków użycia
na danych testowych i/lub rzeczywistych. W odniesieniu do działających już modeli, silnik pozwala na wykonanie testów a posteriori w oparciu o analizę danych historycznych. 

Schemat logiczny silnika decyzyjnego Ferryt Decision Engine
Schemat logiczny rozwiązania

Wszystkie elementy rozwiązania są przechowywane w repozytorium,
co umożliwia wersjonowanie, porównywanie różnic pomiędzy wersjami
i modelami oraz indywidualne sterowanie uprawnieniami dostępu.

RZECZYWISTE WYNIKI WYLICZEŃ W OPARCIU O AKTUALNE DANE

Parametry do modelu są zawsze aktualne z uwagi na fakt, że silnik pobiera je w chwili uruchamiania przeliczenia. Gwarantuje to z jednej strony aktualny
i rzeczywisty wynik, a z drugiej umożliwia łatwe cykliczne przeliczenia.
Funkcje te wykorzystuje się w przeliczaniu ofert pre-approved, wyliczaniu limitów klienta czy w generowaniu sygnałów ostrzegawczych na określonych zbiorach danych.

Elastyczność rozwiązań opartych o Ferryt Decision Engine zapewnia funkcja korzystania z różnych formatów i źródeł danych. Użytkownik tworząc model, korzystając z usług webservice, może podłączyć do niego własne bazy lub zewnętrzne źródła danych. Zdefiniowane modele decyzyjne dostępne są
w formie usług webservice, których publikacja nie wymaga dodatkowych prac działów IT i twórców modeli.

KONTROLA DOSTĘPU I RAPORTOWANIE DZIAŁANIA SILNIKA

Silnik zapewnia bezpieczne zarządzanie uprawnieniami dostępu do definicji
i wywoływania modeli. Wersjonowanie i audytowalność dokonywanych zmian zapewniają poufność używanych modeli.

Wykorzystanie modułu raportowego pozwala na zastosowanie narzędzia nie tylko w kontekście definiowania i uruchamiania modeli, ale również wspiera proces ich monitorowania.

Dzięki temu silnik decyzyjny staje się elementem architektury w instytucjach sektora finansowego, pokrywającym wymagania narzędziowe określone w rekomendacjach nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie kontroli ryzyka. 

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ NARZĘDZIA

Zastosowanie nowoczesnego silnika decyzyjnego nie ogranicza się tylko do wsparcia dla zarządzania ryzykiem kredytowym i operacyjnym. Jego działanie znacznie przyspiesza proces analizy i rozpatrywania wniosków kredytowych, zapewnia spójność i powtarzalność decyzji oraz uniezależnia od błędów ludzkich. 

Ferryt Decision Engine może być również wykorzystany do zarządzania parametrami produktów kredytowych, do obsługi windykacji należności, tworzenia i zarządzania ofertami pre-approved, zapobiegania utracie klientów. Naturalnym zastosowaniem jest automatyzacja obsługi procesu reklamacyjnego czy wsparcie robotyzacji procesów back-office w instytucji. Można też implementować w nim różne inne modele ekonometryczne, a także modele sztucznej inteligencji. 

Formuły w Ferryt Decision Engine
Formuły w Ferryt Decision Engine

KONKURENCYJNE KOSZTY ZASTOSOWANIA


Ferryt Decision Engine
to nie tylko elastyczne, wydajne i stabilne narzędzie, którego wykorzystanie nie wymaga umiejętności programistycznych.
To również opłacalne rozwiązanie od strony finansowej. Atrakcyjny system licencjonowania narzędzia, szybkie wdrożenie wymagające niewielkich nakładów, niskie koszty utrzymania, zapobieganie stratom finansowym przekładają się na osiąganie wysokiego wskaźnika ROI z wdrożenia silnika. Koszty zastosowania Ferryt Decision Engine najczęściej wypadają korzystniej
w porównaniu do innych narzędzi tej klasy.

Wszystko to sprawia, że rozwiązanie stworzone przez firmę DomData może znaleźć zastosowanie w każdej instytucji finansowej i wpłynąć na realizację celów biznesowych przy optymalnym poziomie ryzyka.

Dowiedz się więcej o Ferryt Decision Engine